Skip to main content

Онлайн формуляр за кандидатстване

  • Име и описание на проекта/ идеята – име на проекта и кратко описание, идентифициран проблем (до 150 думи) (задължително)

  • Обосновка на проекта/ идеята:
  1) цели на проекта и целеви групи; ефект от реализацията, как се постига този ефект и как решава идентифицирания проблем;
  2) защо е уникална/иновативна идеята; 3) устойчивост на резултата (до 300 думи); (задължително)

  • Описание на събитието/ дейностите, за които е нужно фотографско заснемане/ участие – планирани дата и час, място на провеждане (кратко описание, снимки/ линкове, адрес), участващи лица (брой, възраст); обосновка на нуждата от фото заснемане (до 200 думи); (задължително)

  • Популяризиране на проекта/ идеята – канали и средства, целева аудитория (планиран брой достигнати лица (онлайн + физическо присъствие), профил (възраст, образование, нужди), медийно отразяване (до 150 думи); (задължително)

  • Описание на кандидата и партньорите (ако има такива) – основни дейности и ключови проекти, правен статут, членове на екипа (роли и опит, вкл. организационен, евтл. възраст) (до 200 думи); (задължително)

  • Общ бюджет на проекта и източници на финансиране; (задължително)

  • Контакти за обратна връзка – лице за контакт, телефон и имейл; (задължително)

  • Линкове към представителните уеб страници на организацията/ инициативата (ако има такива) – интернет страница; профил във Facebook, Google и т.н.