Skip to main content

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

button-pdf

“АртФотоФонд” е програма за професионална фотографска подкрепа на иновативни проекти в обществена полза чрез а) тяхното фото заснемане и представяне на широката общественост по един творчески и провокативен начин, и/ли чрез б) включването на фотографското изкуство в самата творческа концепция, в случая на интердисциплинарни културни проекти.

Целта на АртФотоФонда е да подпомага визуалното представяне (чрез фотографии) и популяризиране на идеите и проектите с обществена значимост на организации и граждански инициативи от сферата на културата и изкуствата, образованието, спорта, опазването на околната среда и др.   

Всеки проект/ идея, кандидатствал и спечелил подкрепа от АртФотоФонда, получава безвъздмезно (безплатно) заснемане – в рамките на до 3 дни – на събитието по проекта или на други пряко свързани с реализацията му дейности, нуждаещи се от фотографски услуги/ участието на арт фотограф в цялостната концепция1. Като краен резултат, одобрените проекти получават пакет от професионално заснети и обработени фотографии с разпознаваемия почерк и стил на фотографа, както и споделяне и популяризиране на договорена селекция от снимките през каналите на фотографа2.

АртФотоФондът е програма на фотографа Здравко Йончев. Един от големите му самостоятелни проекти в последната година е художественото заснемане на старите минерални бани в София, последвано от няколко тематични онлайн публикации и изложба в галерията на открито пред Народния театър в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата, преминали при огромен публичен и медиен интерес. През последните години Здравко Йончев работи като фотограф и по редица други вълнуващи проекти3.

АртФотоФондът предоставя подкрепа, използваща иновации и нови технологии – 1) при фото заснемането и обработката, при които фотографът ползва специфични нови техники и прилага собствен и разпознаваем подход и стил; 2) при споделянето на фотографиите в дигиталното пространство, социалните мрежи, мобилните приложения и т.н.

Принципи на програмата:   

 • Равнопоставеност
 • Достъпност
 • Тематично разнообразие
Кой може да кандидатства в програмата?

Всяка организация от неправителствения сектор или гражданска инициатива на едно или повече физически лица може да кандидатства за подкрепа от АртФотоФонд, независимо от града и мястото на провеждане на проекта/ идеята.

АртФотоФондът е подкрепен от Фонда за иновации в културата, съфинансиран от Столична община и дарения от частни организации и лица. Затова, в случая на проекти и идеи в сферата на културата и изкуствата в София и Югозападния регион на планиране, по АртФотоФонда могат да кандидатстват само:

 • Физически лица, които живеят и работят на територията на София или населено място в Югозападния регион; вкл. физически лица, трайно установени на територията на Югозападния регион;
 • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, читалища съгласно Закона за народните читалища, държавни и общински културни институти и академични институции, регистрирани и действащи на територията на София и/ли населено място в Югозападния регион.
Критерии за избор на проектите/ идеите, които да бъдат подкрепени от АртФотоФонда (виж за подробности таблицата за оценка)

 • Обществена значимост и полза;
 • Обоснована нужда от фото заснемане и представяне;
 • Уникалност и иновативност на идеята; за проекти в сферта на културата и изкуствата в София и Югозападния регион на планиране – още:
  – иновативна интерпретация на творческата концепция „Сподели София“ (Сподели възможностите/ творчеството/ мечтите), отразявайки културното многообразие и различни гледни точки;
  иновативна интерпретация на познати и традиционни културни пространства, с фокус социализиране на културното наследство/ насищане с културно съдържание на нетрадиционни за култура зони и пространства;
 • Активно Въвличане на общността/ аудиториите в реализацията/ елемент на творческа провокация към публиките;
 • Дълготраен ефект, устойчивост; 
 • Образователен елемент; елемент със специфична насоченост към необхванати в момента публики (приоритет – деца и младежи, групи лица със специфични потребности или особености);
 • Капацитет за реализация на проекта/ идеята, вкл. организационен; 
 • Публичност и достигнати аудитории; за проекти в сферта на културата и изкуствата в София и Югозападния регион на планиране – включително елемент на представяне, който излиза извън границите на централната част на града;
 • Проекти/ идеи на млади хора на възраст между 18 и 30 години.
Критерии за допустимост на проектите/ идеите – задължителни специфични условия за подкрепа от АртФотоФонда

 • Подадено резюме-кандидатура по начина и в срока, описани по долу;
 • Кандидатът НЕ е ползвал подкрепа от АртФотоФонда за този проект/ идея до момента (един и същ проект/ идея не могат да бъдат избрани втори път); 
 • Кандидатът НЕ е печелил подкрепа от АртФотоФонда (с друг проект) през последните 3 месеца, считано от датата на подаване на кандидатурата за желания месец (тоест една организация може да кандидатства многократно, но не по-често от всеки три месеца);
 • Идеята/ проектът НЕ са съфинансирани от Фонда на София за иновации в културата или други програми на Столична община;
 • Кандидатът/ партньорът(ите) изпълняват специфичните изисквания във връзка със задължения и взаимоотношения с държавата и Столична община, съгласно текста на декларацията – приложение (на етап подписване на договор).
Начин на кандидатстване за подкрепа от АртФотоФонда:

Срок за подаване: най-късно до 23:00 часа на 11 число от месеца, предхождащ месеца, в който предстои заснемането на проекта/ идеята (АртФотоФондът е отворен за кандидатстване през всеки месец от годината).

Всеки кандидат трябва да подаде писмено резюме на проекта/ идеята си, използвайки електронния формуляр за кандидатстване (тук).

Оценка на кандидатите и избор на проект/ идея, който да бъде подкрепен от АртФотоФонда

Оценяването се извършва по оценъчна таблица въз основа на описаните по-горе критерии за избор, всеки от които носи определен брой точки. След селектирането на до три проекта/ идеи, подадени в съответния месец, се провежда събеседване и обсъждане с представителите на трите предварително избрани кандидатури. На база на събеседването отново се извършва оценка, на база на същата таблица и критерии, и се взима финално решение за проекта, който да бъде подкрепен и заснет по АртФотоФонда през предстоящия месец.

С избрания кандидат се сключва договор до края на месеца (в който се кандидатства/ предхождащ месеца на заснемане).